Society of Jesus

in Thailand

 

AMDG2

 

ตั้งแต่สมัยรุ่นแรก คือตั้งแต่นักบุญอิกญาซีโอ และกลุ่มเพื่อน ข้อสรุปสั้นๆ ของจิตตารมณ์เยสุอิตก็คือ Ad Majorem Dei Gloriam เป็นภาษาลาติน ซึ่งหมายความว่า  "เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้ามากยิ่งขี้น"  ประโยคนี้เป็นแรงดลใจเยสุอิตให้พยายามทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการรับใช้พระอาณาจักรพระเจ้า  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งชายหญิงให้เข้ามาสัมผัสความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเขาในองค์พระคริสตเจ้า  และช่วยให้เขาตอบสนองความรักนั้นโดย "สรรเสริญ เคารพเทิดทูน และรับใช้พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" [การปฏิบัติจิต #21]

คำที่มีฤทธิ์อำนาจในคติพจน์นั้น คือ "มากยิ่งขึ้น" คำนี้ผลักดันให้เยสุอิตอยากทำมากขึ้นเสมอ เพราะเห็นแด่พระองค์ แด่พระศาสนจักร แด่ประชากรของพระองค์ เพื่อมีส่วนในการนำพระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติ และความรัก เข้ามาท่ามกลางโลกนี้

 

AMDG3

 

                                                                                      [Hymn - "Ad Majorem Dei Gloriam" by Vlastimil Dufka, S.J., Slovakia]