บทภาวนาของเยสุอิต

Ignatius

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์มีใจกว้าง

ให้ปรนนิบัติพระองค์โดยสมควร

ให้รู้จักแบ่งปันโดยไม่เห็นแก่ตัว

ให้บากบั่นต่อสู้โดยไม่พะวงถึงบาดแผล

ให้ลงมือทำงานโดยไม่แสวงการพักผ่อน

ให้มุมานะตรากตรำโดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นๆ

ยิ่งไปกว่าการทราบว่า

ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

- น. อิกญาซีโอ แห่ง โลโยลา -

 

 

Francis Xavier

ข้าแต่พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์

ใช่ว่าข้าพเจ้ารักพระองค์เพื่อให้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

หรือเพราะหากไม่รักพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าจะถูกโทษทัณฑ์ในไฟนิรันดร ก็หาไม่

ข้าแต่พระเยซูเจ้าของข้าพเจ้า

พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าหมดสิ้นบนกางเขน

พระองค์ทนรับการถูกตรึง ทนคมหอก คำสบประมาทมากหลาย

ความทุกข์ระทมนับมิได้

ความระโหยเหน็ดเหนื่อย ความยากลำเค็ญ และความตาย

ทั้งหมดนี้เพื่อข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าคนบาป

เช่นนั้นแล้ว ไฉนข้าพเจ้าจะไม่รักพระองค์ได้

พระเยซูเจ้าสุดแสนน่ารัก

มิใช่เพื่อให้ข้าพเจ้าได้รอดในสวรรค์ หรือมิใช่เพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นทัณฑ์จากนรก

แต่เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้ามาตลอด

ข้าพเจ้ารักด้วยเหตุนั้น และจะรักพระองค์เสมอไป

เพราะพระองค์แต่ผู้เดียว คือกษัตริย์ของข้าพเจ้า

- น. ฟรังซิส เซเวียร์ -

 

 

Pierre Favre

ข้าแต่พระเจ้า

ข้าพเจ้าปรารถนาและอ้อนวอนด้วยความศรัทธาแรงกล้าและความรู้สึกลึกซึ้ง

โปรดให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้รับใช้และผู้อภิบาลของพระคริสตเจ้า องค์ความบรรเทาใจ

ผู้อภิบาลแห่งพระคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่

ผู้อภิบาลแห่งพระคริสตเจ้า องค์พระผู้บำบัดรักษา

องค์พระผู้ปล่อยให้เป็นอิสระ

องค์พระผู้นำความสมบูรณ์

องค์พระผู้นำความเข้มแข็ง

โดยผ่านพระองค์ ขอให้ข้าฯได้ช่วยเหลือคนมากมาย

นำความบรรเทาใจมาให้

นำความเป็นอิสระมาให้

นำความกล้าหาญมาให้

นำความสว่างมาให้ ทั้งด้านจิตวิญญาณและร่างกาย

และนำความช่วยเหลืออีกมากมายทั้งฝ่ายจิตและร่างกาย

ให้เพื่อนบ้านทุกคน

ทั้งนี้ ขอเพิ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

อาแมน

- น. ปีแอร์ ฟาแวร์ -