มากิส ประเทศไทย

มากิส ประเทศไทย

มากิสคือใคร?

มากิส (Magis) คือกลุ่มเยาวชน (อายุ 18-35 ปี) ที่ส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคน ได้มารู้จัก เรียนรู้ และปรับใช้จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ในชีวิตประจำวัน และชี้ทางให้พวกเขาเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต และพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมาย ผ่านทางความรัก การรับใช้พระเจ้า และการรับใช้ผู้อื่น

 

ประวัติความเป็นมา

ย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 1997 ก่อนวันเยาวชนโลกที่กรุงปารีสจะมาถึง คณะเยสุอิตได้มีการเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกร่วมใจกันเดินจาริกแสวงบุญ ในเหตุการณ์นี้เองที่คณะเยสุอิตตระหนักถึงงานอภิบาลที่สำคัญที่ควรจะรักษาไว้ และนี่ถือเป็นหนึ่งในงานอภิบาลของคณะเยสุอิตที่ได้เริ่มต้นขึ้น ประสบการณ์ต่างๆมากมายของท่านนักบุญอิกญาซีโอในอดีตก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เช่นกัน ดังนั้นกรุงปารีสคือเครื่องหมายแห่งจุดเริ่มต้นที่จะสานต่อให้เกิดความประสบความสำเร็จในงานดังกล่าวได้

 

ในปี ค.ศ. 2005 งานเยาวชนโลกได้จัดขึ้นที่เมืองโคโลญ (Cologne) ประเทศเยรมัน กลุ่มมากิสได้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “MAGIS” ซึ่งเป็นคำศัพท์ในภาษาลาตินที่แปลว่า “มากขึ้น” และคำดังกล่าวเชื่อมโยงกับคติพจน์ของคณะเยสุอิตในภาษาลาตินคือ “Ad Majorem Dei Gloriam” ซึ่งแปลว่า “เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น” ดังนั้นรูปแบบวิธีการของมากิสจึงได้รับแรงบันดาลใจจากจิตตารมณ์ของท่านนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา นอกจากนั้นมากิสพยายามช่วยเหลือสมาชิกแต่ละคนได้ทบทวนชีวิตของตนผ่านสายพระเนตรของพระเจ้า โดยอิงจากประสบการณ์จริงที่พวกเขาได้มีส่วนร่วม เช่น การเดินจาริกแสวงบุญ ไปช่วยผู้ป่วยตามโรงพยาบาล หรือเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ และประสบการณ์อื่นๆอีกมากมายที่พวกเขาอยากที่จะทำด้วยใจจริง

 

มากิส ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2014 โดยบาทหลวงซีกิต เซ็ตโย วีโบโว เอส.เจ. และในปี ค.ศ. 2019 มากิสประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมมากิสระดับเอเชียแปซิฟิกครั้งที่3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 ถึง วันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2020 ร่วมกับกลุ่มสมาชิกมากิสทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยหัวข้อหลักในกิจกรรมนี้คือ Diversity and Ignatian indifference โดยมีสมาชิกมากิสที่มาจากประเทศต่างๆได้แก่ กัมพูชา จีน (มาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน) อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และติมอร์-เลสเต

 

วิสัยทัศน์

MAGIS เป็นการเชิญชวนให้เยาวชน ได้มาสัมผัสถึงวิถีทางของนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ในด้านจิตตารมณ์ (Spirituality) การรับใช้ (Service) และมิตรภาพ (Companionship)

MAGIS พยายามที่จะติดตามและสนับสนุนสมาชิก เพื่อช่วยให้พวกเขาได้บรรลุถึงความสำเร็จในชีวิต ผ่านทางความเชื่อที่เป็นธรรม 

MAGIS มีเป้าหมายสำหรับการสร้างผู้นำ - บุคคล ที่มีความรู้สึกถึงการพำนักของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา และมีความสามารถที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

พันธกิจ

กลุ่มมากิสคือกลุ่มเยาวชนที่ร่วมกันค้นหาความหมายและสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูในความเป็นจริงของทุกวันผ่านทาง

 

1. จิตวิญญาณ

MAGIS ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกที่เป็นเยาวชนทุกคนให้มีจิตวิญญาณที่ล้ำลึกในชีวิตประจำวัน

MAGIS ส่งเสริมอิสรภาพในความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้าในทุกสิ่ง และดำเนินชีวิตด้วยจิตวิญญาณของชีวิตกลุ่ม

MAGiS มีพื้นฐานโดยการไตร่ตรองในการปฏิบัติ (Contemplation in Action) และมุ่งเน้นด้านความรักต่อคนยากจน

 

2. การรับใช้

MAGIS ส่งเสริมความเข้าใจ และความสำคัญในการเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (Man for Others)

MAGiS ช่วยบรรดาเยาวชนระบุและแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม ความต้องการ การดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกในตัวพวกเขาเองและผู้อื่นด้วย

 

3. มิตรภาพ

MAGIS ส่งเสริมให้บรรดาเยาวชนอยู่ด้วยกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน กิจกรรมทั้งหมดของมากิส ไม่ว่าจะเป็นงานบริการ การสวดภาวนา หรือ กิจกรรมทางสังคม ที่กระตุ้นจิตวิญญาณทั้งหมดนั้นอยู่ในบริบทของการรับใช้ซึ่งกันและกัน นำทางซึ่งกันและกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ภาวนาร่วมกัน และแบ่งปันแก่กันและกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นกลุ่มเยาวชนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงและพัฒนา ช่วยให้สมาชิกสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดและรู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

 

ความสำคัญของจิตตารมณ์ท่านนักบุญอิกญาซีโอ

จิตตารมณ์ของนักบุญอิกญาซีโอเป็นพระหรรษทาน แรงบันดาลใจ ความปรารถนาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ร่วมสร้างกับพระเจ้า และเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอิกญาซีโอคือจิตวิญญาณแห่งการเลือกที่ได้อยู่ในความเชื่อ เป็นการส่งเสริมอิสรภาพภายในและชีวิตที่ดีโดยการช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้พัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซู นอกจากนั้น นักบุญอิกญาซีโอเองก็ได้เขียน แนวทางการปฏิบัติทางจิตวิญญาณไว้อย่างชัดเจน ในหนังสือที่มีชื่อ “การฝึกปฏิบัติจิต” (The Spiritual Exercises) ซึ่งหนังสือดังกล่าวยังคงมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนี้